shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

استخدام تایپیست غیر حضوری

مشخصات فردی:
به چه زبان هایی می توانید تایپ کنید؟
در چه زمینه هایی می توانید تایپ کنید؟